GlobeNewswire

Indkaldelse til generalforsamling

2023-03-22T08:01:57Z


Selskabsmeddelelse nr. 09/2023

Indkaldelse til generalforsamling


København, 22. marts 2023


Ordinær generalforsamling i cBrain A/S
Onsdag den 19. april 2023 kl. 16.00

Mødet gennemføres fysisk på selskabets adresse Kalkbrænderiløbskaj 2, 2100 København Ø.


Fuldstændig dagsorden

1)   Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2)   Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelsen

3)   Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4)   Valg af medlemmer til bestyrelsen
I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Lisa Herold Ferbing og Henrik Hvidtfeldt. Bestyrelsen foreslår genvalg af Lisa Herold Ferbing og Henrik Hvidtfeldt.
a.   Genvalg af Lisa Herold Ferbing
b.   Genvalg af Henrik Hvidtfeldt

5)   Valg af revisorer
I henhold til selskabets vedtægter § 15.1 afgår EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Bestyrelsen indstiller genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

6)   Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer

a.   Bestyrelsen indstiller at vederlagsrapport for 2022 godkendes (vejledende afstemning jf. selskabslovens § 139b, stk. 4)

b.   Bestyrelseshonorar 2023 - bestyrelseshonoraret indstilles fastholdt uændret.

c.   Ændring af vedtægter (bilag)

  1. Stk. 5.1:                Ændring af ejerbogsfører
  2. Stk. 9.10 + 9.11:   Ændring af sprog til engelsk
  3. Stk. 11.1:              Valgperiode for bestyrelsesmedlemmer ændres til 1 år
  4. Stk. 11.2:              Bestyrelsen vælger en næstformand for bestyrelsen.

d.   At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.

7)   Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse på Kalkbrænderiløbskaj 2, 2100 København Ø.
Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af aktionærportalen besvares ved henvendelse til cBrain, Investor Relations på telefon +45 72161811 (hverdage kl. 9-16).

Dagsorden mv.
Dagsorden indeholdende forslagenes fulde ordlyd inklusiv de dokumenter, som skal fremlægges på generalforsamlingen, vil være tilgængelig på www.cbrain.dk/generalforsamling/forside fra den 22. marts 2023. Årsrapport for 2022 og andre relevante dokumenter findes ligeledes på www.cbrain.dk/generalforsamling/forside.

Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (12. april 2023).

Anmeldelsesfrist for deltagelse
Bestilling af adgangskort vil være mulig fra den 22. marts 2023. Deltagelse i generalforsamling er betinget af, at aktionæren senest den 17. april 2023 kl. 09:00 har bestilt adgangskort. Adgangskort rekvireres elektronisk via Investorportalen på www.cbrain.dk/investor/investorportal.

Fuldmagt
Stemmeret kan udøves gennem en fuldmægtig. Afgivelse af fuldmagt skal ske senest den 17. april 2023 kl. 09:00 elektronisk via Investorportalen på www.cbrain.dk/investor/investorportal. Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes.

Brevstemme
Registrerede aktionærer kan afgive brevstemme. Dette kan alene ske elektronisk via Investorportalen www.cbrain.dk/investor/investorportal ved at udfylde og sende blanketten senest den 17. april 2023 kl. 09:00. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Spørgeret
Alle aktionærer har naturligvis spørgeret på generalforsamlingen. Bestyrelsen opfordrer til at længere spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre emner til behandling på generalforsamlingen stilles skriftligt og fremsendes forud for generalforsamlingen pr. mail til ir@cbrain.com.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 5.000.000. er fordelt på 20.000.000 styk aktier á DKK 0,25 per styk. Hver aktie på DKK 0,25 giver en stemme.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen for cBrain A/S


Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

AttachmentArticles from GlobeNewswire